ดาวน์โหลดเอกสาร
ที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
เเบบคำขอ ปส.๑ - ๑๘ เขต ๗
ปส.๑ : เเบบคำขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ปส.๒ : ใบขออนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ปส.๓ : เเบบขออนุญาตขยายชั้นเรียน
ปส.๔ : ใบอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน
ปส.๕ : เเบบคำขอเเต่งตั้งผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ปส.๖ : ใบเเต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ปส.๗ : เเบบคำขอเเต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ปส.๘ : ใบเเต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ปส.๙ : เเบบขอเเต่งตั้งครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๑๐ ปส.๑๐ : ใบเเต่งตั้งให้เป็นครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๑๑ ปส.๑๑ : เเบบขอเเต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาูโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๑๒ ปส.๑๒ : ใบเเต่งตั้งให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาูโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๑๓ ปส.๑๓ : เเบบขอเเต่งตั้งรักษาการผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๑๔ ปส.๑๔ : ใบเเต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๑๕ ปส.๑๕ : เเบบขอเเต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๑๖ ปส.๑๖ : ใบเเต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๑๗ ปส.๑๗ : เเบบขออนุญาตเปิดดำเนินการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา ต่อ
๑๘ ปส.๑๘ : เเบบขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
 
๑๙ ตัวอย่างใบสมัครนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ (PDF)
๒๐ ตัวอย่างใบสมัครนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ (WORD)
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๒๑ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
๒๒ ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563
๒๓ ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563
๒๔ ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่องหน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2563
๒๕ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555
๒๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
 
๒๗ เเบบฟอร์มใบสมัครงานสำนักเขต ๗
กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการ
๒๘ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสำรอง ฯ
๒๙ อนุกรรมการกองทุน เขต ๗
๓๐ ปส ๐๖๔ การสมัครสมาชิก ฯ
๓๑ ใบสมัครสมาชิกกองทุน ฯ
๓๒ เเบบฟอร์มลาออกกองทุนสวัสดิการ
๓๓ เเบบฟอร์มลาออกกองทุนออมทรัพย์
๓๔ ระเบียบกองทุนครู เขต ๗
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลรายบุคคล (E-Citizen)
๓๔ โหลดโปรแกรม E-Citizen
๓๕ โหลดคู่มือใช้งานโปรแกรม E-Citizen
๓๖ การกำหนดรหัส G-Code
๓๗ โครงสร้างหลักสูตรเเละเวลาเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เขต ๗