คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ
" มีวินัย ใผ่สุจริต มีความคิด จิตอาษา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรร "
 
วันที่/เดือน/ปี ความเร็ว เลขที่หนังสือ ชื่อเรือง ดาวน์โหลด
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๐๔๓
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ไฟล์ ๑
ไฟล์ ๒
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๒๔๒ ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน ไฟล์ ๑
๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๒๓๕ การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคลประจำเดือน ไฟล์ ๑
ไฟล์ ๒

ไฟล์ ๓

ไฟล์ ๔
๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ปกติ ปส๐๒๐๗/๒๓๔ สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูล ไฟล์ ๑
ไฟล์ ๒
๔ พ.ย. ๒๕๖๓ ปกติ ปส๐๒๐๗/๒๑๔

ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (5 ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563

ไฟล์ ๑
ไฟล์ ๒
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ ปกติ ปส๐๒๐๗/๑๙๔

อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แก้ไขตามมติกระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์ ๑
ไฟล์ ๑
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ปกติ ปส๐๒๐๗/๒๑๒ ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน ไฟล์ ๑
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ปกติ - รายละเอียดเเข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน ไฟล์ ๑
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ปกติ - ่คำสั่งตรวจเยี่ยวสนามสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๓
๑. ระดับกลุ่มโรงเรียน
๒. โรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
๓. โรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. โรงเรียนจังหวัดเลย

ไฟล์ ๑
ไฟล์ ๒
ไฟล์ ๓
ไฟล์ ๔
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ปกติ ปส๐๒๐๗/๒๐๑ ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไฟล์ ๑
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ปกติ ปส๐๒๐๗/๒๐๐ ่การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตารางสอบวัดผลปลายเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ไฟล์ ๑
ไฟล์ ๑
๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด - คู่มือการนำส่งข้อมูลต้นสังกัดผ่านเว็บเซอร์วิส (E-Citizen) ไฟล์ ๑
๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๐๙

ขอความร่วมมือดำเนินการตามเเนวทางเเละมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

ไฟล์ ๑
๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๑๐

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ สำหรับรถรับส่งนักเรียน

ไฟล์ ๑
๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๑๑

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลขประจำตัวประชาชนกรณี
นักเรียน
ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ไฟล์ ๑
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๐๗ แบบประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไฟล์ ๑
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๐๔

การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จังหวัดหนองบัวลำภู

ไฟล์ ๑
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๐๕

การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จังหวัดเลย

ไฟล์ ๑
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๐๖

การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ ๑
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๐๓ การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล ไฟล์ ๑
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๑๐๒

ขอเชิญประชุมทางไกล Video Conference เตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ไฟล์ ๑
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ปส๐๒๐๗/๐๙๙ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ไฟล์ ๑
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ปกติ ปส๐๒๐๗/๑๐๐ เเจ้งมาตรการผ่อนปลนเงื่อนไขธนาคารออมสิน ไฟล์ ๑
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ปกติ ปส๐๒๐๗/๑๐๑

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ไฟล์ ๑
ดูข่าวสารทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม เขต ๗
หัวข้อ โครงการอบรมยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
เเละ B-NET
วันที่/เดือน/ปี ๒๓ - ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ การประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
วันที่/เดือน/ปี ๒๐ - ๒๒ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

ณ ห้องประชุมพุทธชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หัวข้อ โครงการอบรมช่างสิบหมู่สู่ท้องถิ่น กลุ่มที่ ๗
วันที่/เดือน/ปี ๒๒ - ๒๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ (วัดธาตุพระอารามหลวง) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๑๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

หัวข้อ การประชุมเบญจภาคี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๒ - ๓ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงแรมเดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หัวข้อ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
จังหวัดขอนแก่น เลย หนองลัวลำภู

วันที่/เดือน/ปี ๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
จังหวัดขอนแก่น เลย หนองลัวลำภู

หัวข้อ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
(จังหวัดหนองบัวลำภู) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
(จังหวัดเลย) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
(จังหวัดขอนแก่น) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถานที่

ประชุมทางไกล Video Conference

หัวข้อ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

ประชุมทางไกล Video Conference

หัวข้อ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๑๘ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา ตำบลสุวรรณคูหา
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
***********************
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนาศึกษา
กลุ่มการศึกษาพระปริยัติฯ เเผนกสามัญฯ
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ขอนแก่น
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.หนองบัวฯ
สทศ.
เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เขต ๑
เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เขต ๒
เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เขต ๓
เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เขต ๔
เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เขต ๕
เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เขต ๖
เขตการศึกษาปริยัติธรรม เขต ๗
เขตการศึกษาปริยัติธรรม เขต ๘
เขตการศึกษาปริยัติธรรม เขต ๙
เขตการศึกษาปริยัติธรรม เขต ๑๐
เขตการศึกษาปริยัติธรรม เขต ๑๑
เขตการศึกษาปริยัติธรรม เขต ๑๒
เขตการศึกษาปริยัติธรรม เขต ๑๓
เขตการศึกษาปริยัติธรรม เขต ๑๔
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดเลย
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสารคุณวิทยา
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
โรงเรียนญาณสังวร
โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา
โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
โรงเรียนจันทวิทยาคม
โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง
โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา
โรงเรียนมัธยมโพธิ์ชัยศึกษา
โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์
โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา
โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก
โรงเรียนวัดสว่างรังษีวิทยา
โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์
โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์
โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม
โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยาสรรค์
โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์
โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา
โรงเรียนวัดสระเเก้วพิทยาคม
โรงเรียนตราชูพิทยาคม
โรงเรียนนพคุณวิทยา
โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์
เกี่ยวกับ เขต ๗
****************************************
พระครูสิริธรรมนิเทศก์
ประธานกลุ่มที่ 7
ทำเนียบนักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่ม ๗
ผู้บริการโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ผู้บริการโรงเรียนจังหวัดเลย
ผู้บริการโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 
 
****************************************
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๗
****************************************
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
ปส.๑ เเบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนฯ
ปส.๒ ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนฯ
ปส.๓ เเบบขออนุญาตขยายชั้นเรียน
ปส.๔ ใบขออนุญาตให้ขยายชั้นเรียน
ปส.๕ เเบบขอเเต่งตั้งผู้จัดการ รร.ฯ
ปส.๖ ใบเเต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ รร.ฯ
ปส.๗ เเบบขอเเต่งตั้งผู้อำนวยการ รร.ฯ
ปส.๘ ใบเเต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ รร.ฯ
ปส.๙ เเบบขอแต่งตั้งครูโรงเรียนฯ
ปส.๑๐ ใบเเต่งตั้งให้เป็นครูโรงเรียนฯ

ปส.๑๑ เเบบขอแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาฯ

ปส.๑๒ ใบแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาฯ

ปส.๑๓ เเบบขอแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการโรงเรียนฯ

ปส.๑๔ ใบแต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้จัดการโรงเรียนฯ

ปส.๑๕ เเบบขอแต่งตั้งรักษากาผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

ปส.๑๖ ใบแต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

ปส.๑๗ เเบบขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อฯ
ปส.๑๘ เเบบขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งฯ
ตัวอย่างใบสมัครนักเรียน รร.ปริยัติฯ PDF
ตัวอย่างใบสมัครนักเรียน รร.ปริยัติฯ
คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติฯ
*ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติฯ*

ประกาศว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนฯ

ประกาศว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ประกาศว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียน
       พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ประกาศว่าด้วยขนาดโรงเรียนเเละกรอบอัตรากำลังฯ
ประกาศว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ประกาศว่าด้วยการประกันคุณภาพฯ
ประกาศว่าด้วยกองทุนพนักงานศาสนการ
       ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
*กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการ*
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสำรองฯ
อนุกรรมการกองทุน กลุ่มที่ ๗
ปส.๐๖๔ การสมัครสมาชิกฯ
ใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ
หนังสือลาออกกองทุนสวัสดิการ
หนังสือลาออกกองทุนออมทรัพย์
ระเบียบกองทุนครู กลุ่มที่ ๗
โหลดโปรแกรม E-CitiZen
โหลดคู่มือการ Up - E-service
โหลดคู่มือใช้งานโปรแกรม E-CitiZen
ตรวจสอบการส่ง E-CitiZen
โหลดคู่มือกำหนดรหัสประจำตัว G-Code
****************************************
เเนวปฏิบัติการจัดทำ ปพ.3
 
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563 
ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563
ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่องหน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2555
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
เเบบฟอร์มสมัครงาน สำนักการศึกษาเขต ๗
 
 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
ที่ตั้ง ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร.๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ โทรสาร ๐๔๓-๒๒๕๔๗๐
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th