/หน้าหลัก/    /ประวัติเขต ๗/    /ผู้บริหารเขต ๗/    /บุคลากรเขต ๗/    /ติดต่อเรา/

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗

         
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เขต ๗
วันที่ เลขที่หนังสือ / ชั้นความเร็ว เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ข่าวใหม่)
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๘๕ ประชาสัมพันธุ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูเเละผู้สำเร็จการศึกษา (TEZ) (ข่าวใหม่)
๘ เมษายน ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๔๑ / ด่วนที่สุด แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข่าวใหม่)
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์การแขํงขันทักษะทางวิชาการงานแข่งขันทักษะวิชาการ
“มหกรรมคุณธรรม นาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๓๓ / ด่วนที่สุด อนุทิน การศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๓๒ / ด่วนที่สุด ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษา ฯ
ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณ ธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน”
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๙๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเเละเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๙๙ การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๗๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเเละขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๙ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย ด้วยจิตสำนึก # ๒
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๖ ประชาสัมพันธ์โครงการคนไทยไร้ E-Waste
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๕ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออก ปพ.๒
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๔ ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังไวรัส RSV
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๓ การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต เเละการเเสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๒ / ด่วนที่สุด ข้อมูลเว็บไซต์เเละFacebook ของโรงเรียนสังกัดเขต ๗
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๔๒ / ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๓๕ / ด่วนที่สุด การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคลประจำเดือน

///

อ่านข่าวสารประชาสัมพันธ์เขต ๗ ทั้งหมด >>
           
ข่าวสารกิจกรรม เขต ๗์์
หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ
ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ >> ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมชี้เเจงเเนวทางการจัดทำ SAR
วันที่ >> ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ศึกษาดูงานระบบการประคุณคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ >> ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
วันที่ >> ๕ -- ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หัวข้อ >>ประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร เขต ๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ >> ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา ตำบลสุวรรณคูหา
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวข้อ >> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(ฺB-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ >> ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
หัวข้อ >>ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
เเหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ >> ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร เขต ๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ออนไลน์)
วันที่ >> ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >> ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบซ่อมเเซม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ >> ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >> โครงการอบรมยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ
O-NET เเละ B-NET
วันที่ >> ๒๓ - ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >> การประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
วันที่ >> ๒๐ - ๒๒ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมพุทธชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หัวข้อ >> โครงการอบรมช่างสิบหมู่สู่ท้องถิ่น กลุ่มที่ ๗
วันที่ >> ๒๒ - ๒๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์(วัดธาตุพระอารามหลวง)
ตำบลเเดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ >> การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันที่ >> ๑๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
หัวข้อ >> การประชุมเบญจภาคี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ >> ๒ - ๓ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมโรมเเรมเดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หัวข้อ >> การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ >> ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
วันที่ >> ๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัตธรรม เเผนกสามัญศึกษา
หัวข้อ >> โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ >> ๒๖ เเละ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
สถานที่ >> Video Conference
หัวข้อ >> โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ >> ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> Video Conference
กิจกรรมเขต ๗ ทั้งหมด >>
เว็บไซต์ส่วนงานภายใน เขต ๗
    
Data Online
        
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เว็บไซต์เก่า กลุ่มที่ ๗