/หน้าหลัก/    /ประวัติเขต ๗/    /ผู้บริหารเขต ๗/    /บุคลากรเขต ๗/    /ติดต่อเรา/

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗

, ,
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เขต ๗
วันที่ เลขที่หนังสือ / ชั้นความเร็ว เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๗๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเเละขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) (ข่าวใหม่)
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๙ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย ด้วยจิตสำนึก # ๒ (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๖ ประชาสัมพันธ์โครงการคนไทยไร้ E-Waste (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๕ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออก ปพ.๒ (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๔ ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังไวรัส RSV (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๓ การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต เเละการเเสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๒ / ด่วนที่สุด ข้อมูลเว็บไซต์เเละFacebook ของโรงเรียนสังกัดเขต ๗ (ข่าวใหม่)
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๔๒ / ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๓๕ / ด่วนที่สุด การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคลประจำเดือน

///

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๓๔ สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล /
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๑๔ ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (๕ ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ /
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๑๙๔ อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แก้ไขตามมติกระทรวงศึกษาธิการ) /
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๑๒ ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายละเอียดเเข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๗ (ระดับเขต)
อ่านข่าวสารประชาสัมพันธ์เขต ๗ ทั้งหมด >>
           
ข่าวสารกิจกรรม เขต ๗์์
หัวข้อ >>ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
เเหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ >> ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร เขต ๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ออนไลน์)
วันที่ >> ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >> ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบซ่อมเเซม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ >> ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >> โครงการอบรมยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ
O-NET เเละ B-NET
วันที่ >> ๒๓ - ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >> การประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
วันที่ >> ๒๐ - ๒๒ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมพุทธชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หัวข้อ >> โครงการอบรมช่างสิบหมู่สู่ท้องถิ่น กลุ่มที่ ๗
วันที่ >> ๒๒ - ๒๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์(วัดธาตุพระอารามหลวง)
ตำบลเเดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ >> การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันที่ >> ๑๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
หัวข้อ >> การประชุมเบญจภาคี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ >> ๒ - ๓ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมโรมเเรมเดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หัวข้อ >> การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ >> ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
วันที่ >> ๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัตธรรม เเผนกสามัญศึกษา
หัวข้อ >> โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ >> ๒๖ เเละ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
สถานที่ >> Video Conference
หัวข้อ >> โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ >> ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> Video Conference
กิจกรรมเขต ๗ ทั้งหมด >>
เว็บไซต์ส่วนงานภายใน เขต ๗
    
Data Online
        
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
เว็บไซต์เก่า กลุ่มที่ ๗