คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ
" มีวินัย ใผ่สุจริต มีความคิด จิตอาษา น้อมนำพาหลักพอเพียง
พร้อมเคียงข้างในหลักธรร
"
 
วันที่/เดือน/ป ชั้นความเร็ว ชื่อเรือง ดาวน์โหลด
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด คู่มือการนำส่งข้อมูลต้นสังกัดผ่านเว็บเซอร์วิส (E-Citizen) ไฟล์ ๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินการตามเเนวทางเเละมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ไฟล์ ๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับรถรับส่งนักเรียน
ไฟล์ ๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลขประจำตัวประชาชน
กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ไฟล์ ๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด แบบประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไฟล์ ๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวลำภู ไฟล์ ๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดเลย ไฟล์ ๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่น ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมทางไกล Video Conference
เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปกติ เเจ้งมาตรการผ่อนปลนเงื่อนไขธนาคารออมสิน ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปกติ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
ไฟล์ ๑
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปกติ การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไฟล์ ๑
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปกติ สำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำไดอารี่ ประจำปี ๒๕๖๓ ไฟล์ ๑
 
ดูข่าวสารจาก กลุ่มที่ 7 ทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ 7
 
หัวข้อ การประชุมเบญจภาคี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๒ - ๓ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงแรมเดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หัวข้อ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
จังหวัดขอนแก่น เลย หนองลัวลำภู
วันที่/เดือน/ปี ๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
จังหวัดขอนแก่น เลย หนองลัวลำภู

หัวข้อ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
(จังหวัดหนองบัวลำภู) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
(จังหวัดเลย) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
(จังหวัดขอนแก่น) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถานที่

ประชุมทางไกล Video Conference

หัวข้อ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

ประชุมทางไกล Video Conference

หัวข้อ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่/เดือน/ปี ๑๘ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานที่

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา ตำบลสุวรรณคูหา
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
***********************
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนาศึกษา
กลุ่มการศึกษาพระปริยัติฯ เเผนกสามัญฯ
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ขอนแก่น
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เลย
สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.หนองบัวฯ
สทศ.
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๒
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๓
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๔
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๕
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๖
กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๗
กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๘
กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๙
กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๐
กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๑
กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒
กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๓
กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๔
จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
โรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา
โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา
โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา
จังหวัดเลย
โรงเรียนวัดศรีจันทร์วิทยา
โรงเรียนโกวิทวิทยา
โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม
โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา
โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง
โรงเรียนวัดสันติวนาราม
โรงเรียนวัดศรีภูเรือ
โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา
โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสารคุณวิทยา
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
โรงเรียนญาณสังวร
โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา
โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
โรงเรียนจันทวิทยาคม
โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง
โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา
โรงเรียนมัธยมโพธิ์ชัยศึกษา
โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์
โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา
โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก
โรงเรียนวัดสว่างรังษีวิทยา
โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์
โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์
โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม
โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยาสรรค์
โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์
โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา
โรงเรียนวัดสระเเก้วพิทยาคม
โรงเรียนตราชูพิทยาคม
โรงเรียนนพคุณวิทยา
โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง
โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์
****************************************
พระครูสิริธรรมนิเทศก์
ประธานกลุ่มที่ 7
กรรมการบริหารกลุ่ม/นักวิชาการ
ผู้บริการโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ผู้บริการโรงเรียนจังหวัดเลย
ผู้บริการโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู
 
****************************************
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๗
****************************************
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
ปส.๑ เเบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนฯ
ปส.๒ ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนฯ
ปส.๓ เเบบขออนุญาตขยายชั้นเรียน
ปส.๔ ใบขออนุญาตให้ขยายชั้นเรียน
ปส.๕ เเบบขอเเต่งตั้งผู้จัดการ รร.ฯ
ปส.๖ ใบเเต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ รร.ฯ
ปส.๗ เเบบขอเเต่งตั้งผู้อำนวยการ รร.ฯ
ปส.๘ ใบเเต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ รร.ฯ
ปส.๙ เเบบขอแต่งตั้งครูโรงเรียนฯ
ปส.๑๐ ใบเเต่งตั้งให้เป็นครูโรงเรียนฯ
ปส.๑๑ เเบบขอแต่งตั้งบุคลากร
       ทางการศึกษาโรงเรียนฯ
ปส.๑๒ ใบแต่งตั้งให้เป็นบุคลากร
       ทางการศึกษาโรงเรียนฯ
ปส.๑๓ เเบบขอแต่งตั้งรักษาการตำแหน่ง
       ผู้จัดการโรงเรียนฯ
ปส.๑๔ ใบแต่งตั้งให้เป็นรักษาการตำแหน่ง
       ผู้จัดการโรงเรียนฯ
ปส.๑๕ เเบบขอแต่งตั้งรักษาการตำแหน่ง
       ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ปส.๑๖ ใบแต่งตั้งให้เป็นรักษาการตำแหน่ง
       ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ปส.๑๗ เเบบขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อฯ
ปส.๑๘ เเบบขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งฯ
ตัวอย่างใบสมัครนักเรียน รร.ปริยัติฯ PDF
ตัวอย่างใบสมัครนักเรียน รร.ปริยัติฯ
คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติฯ
*ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติฯ*
ประกาศว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน
       พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ประกาศว่าด้วยพนักงานศาสนการ
       ด้านการศึกษา
ประกาศว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียน
       พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ประกาศว่าด้วยขนาดโรงเรียน
       เเละกรอบอัตรากำลังฯ
ประกาศว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
       หลักสูตรฯ
ประกาศว่าด้วยการประกันคุณภาพฯ
ประกาศว่าด้วยกองทุนพนักงานศาสนการ
       ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
*กองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการ*
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสำรองฯ
อนุกรรมการกองทุน กลุ่มที่ ๗
ปส.๐๖๔ การสมัครสมาชิกฯ
ใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ
หนังสือลาออกกองทุนสวัสดิการ
หนังสือลาออกกองทุนออมทรัพย์
ระเบียบกองทุนครู กลุ่มที่ ๗
โหลดโปรแกรม E-CitiZen
โหลดคู่มือการ Up - E-service
โหลดคู่มือใช้งานโปรแกรม E-CitiZen
ตรวจสอบการส่ง E-CitiZen
โหลดคู่มือกำหนดรหัสประจำตัว G-Code
****************************************
เเนวปฏิบัติการจัดทำ ปพ.3
 
 
   
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
ที่ตั้ง ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร.๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ โทรสาร ๐๔๓-๒๒๕๔๗๐
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th