ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่มที่ 7  
 
       
การประชุมเบญจภาคี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒ - ๓ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงแรมเดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

<คลิกดูรูป>
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

<คลิกดูรูป>
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เลย หนองลัวลำภู ๑ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
จังหวัดขอนแก่น เลย หนองลัวลำภู

<คลิกดูรูป>
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ประชุมทางไกล Video Conference

<คลิกดูรูป>
 
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓๑๘ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา
ตำบลสุวรรณคูหา
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

<คลิกดูรูป>

โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือ ดูเเลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๓ ๔ - ๖ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

<คลิกดูรูป>

ประชุมเบญจภาคี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
๑๒ - ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ
ตำบลธาตุนาเเวง
อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
<คลิกดูรูป>
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารกลุ่ม
ผู้บริหารโรงรียน ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา
เเละ งานวันครู ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
๒๓ - ๒๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
 
โครงการอบรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒๐ - ๒๑ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจรฯ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๙ - ๑๐ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
<คลิกดูรูป>
โครงการอบรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา(B-NET)
เเละ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ศาสนทยาทดี-เก่ง"
วันที่ ๒๓ - ๒๔ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ <คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4 >
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
<คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเเละ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๒
ณ โรงเเรมประตูน้ำโอเต็ล
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

<คลิกดูรูป Link1 Link2 Link3 Link4 >
การเเข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย <คลิกดูรูป>
การประชุมชี้เเจง (ร่าง) กฎหมายลูกประกอบพระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เเละตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากร
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา จ.หนองบัวลำภู
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ จ.ขอนแก่น <คลิกดูรูป>
 
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา
อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู <คลิกดูรูป>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างข้อสอบมาตรฐาน" โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
วันที่ ๒๙ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒
ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมเเพ
อำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
การประชุมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มเบญจภาคี) ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชาติกร รีสอร์ท
อ.หนองหิน จ.เลย <คลิกดูรูป>
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนจันทวิทยาคม
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
 
การประชุมจัดทำอนุบัญญัติกฎหมายลูกประกอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา <คลิกดูรูป>
การประชุมเบญจภาคีภาคตะออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ <คลิกดูรูป>
สำนักงานกลุ่มที่ ๗ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดขอนแก่น ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษษ กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ
วันที่ ๔ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น <คลิกดูรูป>
การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้เเจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเเรมเดอะรอยัล เจมส์ ฯ จ.นครปฐม <คลิกดูรูป>
 
การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคุณวิทยา
อ.ชุมเเพ จ.ขอนแก่น <คลิกดูรูป>
การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒๗ - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
อ.กุดป่อง จ.เลย
<คลิกดูรูป>
การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒๓ - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลรัญญาวาส
อ.หนองบัว จ.หนองบัวลำภู
<คลิกดูรูป>
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
อ.กุดป่อง จ.เลย
<คลิกดูรูป>
 
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูเเละ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที ๒
วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงแรมประตูน้ำ
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ...โรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
อ.หยนองบัว จ.หนองบัวลำภู
<คลิกดูรูป>
การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ...โรงเรียนจังหวัดเลย
วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
อ.เมืองเลย จ.เลย
<คลิกดูรูป>
การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ...(เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น)
วันพุธที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนพคุณวิทยา
อ.พล จ.ขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
 
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคุณวิทยา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
งานวันครูเเละมุทิตาจิตผู้เกษียณโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๗ - ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ อุทยานเเห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่น <คลิกดูรูป>
การเเข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๒ - ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม <คลิกดูรูป>
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
  <คลิกดูรูป>
 
โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา
(B-NET) จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น  
<คลิกดูรูป>
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
<คลิกดูรูป>
โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา
(O-NET) จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


<คลิกดูรูป>
การเเข่งขันทักษะวิชาการ "มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" ครั้งที่ ๑๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

<คลิกดูรูป>
 
โครงการอบรมนำผลการทดสอบระดับชาติ
B- NET,O-NET สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ เเละกลุ่มที่ ๑๐
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องเเกรนด์บอลล์รูม โรงเเรมประตูน้ำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น <คลิกดูรูป>
โครงการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียน
สัญจร ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น <คลิกดูรูป>
การเเข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ (กลุ่มเบญจภาคี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม ๗, ๘ , ๙ , ๑๐ เเละ ๑๑)
ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น เเละ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
<คลิกดูรูป>
โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) จังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

<คลิกดูรูป>
 
โครงการอบรม "ทบทวนเเละปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา" กลุ่มที่ ๗
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม โรงเเรมประตูน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
<คลิกดูรูป>

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง
อำเภอมัญจา จังหวัดขอนแก่น

<คลิกดูรูป>

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การบริหารศูนย์สอบ B-NET
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเเรมเดอะรอยัล เกมส์ รีสอร์ท
จังหวัดนครปฐม
<คลิกดูรูป>
การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียน
สัญจร ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
<คลิกดูรูป>
 
หน้า ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ กลับหน้าหลัก
 
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th