วัน / เดือน / ปี                                     เรื่อง         ดาวน์โหลดเอกสาร
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คู่มือการนำส่งข้อมูลต้นสังกัดผ่านเว็บเซอร์วิส (E-Citizen) ไฟล์ ๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือดำเนินการตามเเนวทางเเละมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ไฟล์ ๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับรถรับส่งนักเรียน ไฟล์ ๑
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลขประจำตัวประชาชนกรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย
ไฟล์ ๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แบบประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไฟล์ ๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวลำภู ไฟล์ ๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดเลย ไฟล์ ๑
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่น ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญประชุมทางไกล Video Conference เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เเจ้งมาตรการผ่อนปลนเงื่อนไขธนาคารออมสิน ไฟล์ ๑
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไฟล์ ๑
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไฟล์ ๑
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำไดอารี่ ประจำปี ๒๕๖๓ ไฟล์ ๑
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ กลุ่มที่ ๗ ประเภทเเข่งขันทักษะ
:: ผลการเเข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น :: 
:: ผลการเเข่งขัน เล่านิทาน(Story Telling) ต้น - ปลาย ::
 
:: ผลการเเข่งขัน เขียนเรียงความ ต้น - ปลาย ::

::ผลการเเข่งขัน คัดลายมือภาษาไทย ต้น - ปลาย ::
:: ผลการเเข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ::
 
:: ผลการเเข่งขัน แต่งกลอนสด(กลอนสุภาพ) ต้น - ปลาย :: 
:: ผลการเเข่งขัน แต่งวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม :: 
:: ผลการเเข่งขัน ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ต้น - ปลาย :: 
:: ผลการเเข่งขัน บรรยายธรรมภาคภาษาไทย ต้น - ปลาย ::

:: ผลการเเข่งขัน บรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ต้น - ปลาย ::
:: ผลการเเข่งขัน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ เเละหนังสั้น :: 
:: ผลการเเข่งขัน ประติมากรรมลอยตัว ต้น - ปลาย ::

:: ผลการเเข่งขัน การแข่งขันวาดภาพ :: 
:: ผลการเเข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก ต้น - ปลาย ::
 
 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ กลุ่มที่ ๗ ประเภทเเข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
:: ผลการเเข่งขัน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้น - ปลาย :: 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ต้น - ปลาย ::
 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาพระพุทธศาสนา ต้น - ปลาย ::
 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาภาษาไทย ต้น - ปลาย ::
 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาภาษาบาลี ต้น - ปลาย ::
 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาภาษาอังกฤษ ต้น - ปลาย :: 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาวิทยาศาสตร์ ต้น - ปลาย :: 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาศิลปะ ต้น - ปลาย ::
 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้น - ปลาย :: 
:: ผลการเเข่งขัน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ต้น - ปลาย ::

 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เเบบเเก้ไขข้อมูลส่วนบุลคลผู้ได้รับรางวัลการเเข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๔
ประเภทเเข่งขันทักษะ
 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เเบบเเก้ไขข้อมูลส่วนบุลคลผู้ได้รับรางวัลการเเข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๔
ประเภทเเข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ตุลาคม ๒๕๖๒ การเเข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ฯ  
ตุลาคม ๒๕๖๒ มาตรการป้องกันการเล่นการพนันฯ  
๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัล " ศาสนทายาท ดี เก่ง "  
๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลดีเด่น รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
ประจำปี ๒๕๖๒
 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ การรักษาความปลอดภัยของการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน (Ceiling Fan)  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสถานศึกษา  
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือในการจัดโครงการอ่านสารสันติภาพเเละสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที
เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒
 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มาตรการดูเเลความปลอดภัยสถานศึกษาเเละนักเรียน  
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์การบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการ สถานศึกษา KSP School  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Test-Biueprint (จำนวนข้อสอบ) O-NET  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อสอบ B-NET , O-NET  ปีการศึกษา   ๒๕๖๒  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมโครงการ"ราชภัฏเลย A-Math Awards"ฯ  
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ฯ  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์เเข่งขอนตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ฯ  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคมครอสเวิร์ด เอเเม็ท คำคม ฯ  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน เเละสรรพนาม  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนเรียงความ ฯ  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กเเละเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ เเละภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ฉบับแก้ไขตามมิติที่ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ ๔
 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ การขับเคลื่อนวาระจังหวัด "แคนแก่นคูณ" ลายผ้า  ประจำจังหวัดขอนแก่น  
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ม.๓ และ ม.๖ โครงสร้างเก่า  
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑  
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ การประกวดเเอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์  
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ การประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์  
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน
ประจำปี ๒๕๖๒
 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ เเละภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เเจ้งการเกิดโรค อุบัติเหตุ เเละการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน     
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติเเละผลงานของผู้ถึงเเก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เเนวปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกผู้เเทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานเเว่นฟ้า  
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูทางด้านวิทยาศาสตร์เเละเคมี  
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ  
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ คำสั่งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
                                             หน้า ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ กลับหน้าหลัก  
 
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th