คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ
" มีวินัย ใผ่สุจริต มีความคิด จิตอาษา น้อมนำพาหลักพอเพียง
พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม "
 

  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อสอบ B-NET , O-NET
  ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ NEW
  
  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ขอเชิญร่วมโครงการ"ราชภัฏเลย A-Math Awards"ฯ NEW

  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ฯ
NEW
  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยฯ NEW
  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ฯ
NEW
  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย ฯ

  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ประชาสัมพันธ์เเข่งขอนตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ฯ
  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคมครอสเวิร์ด เอเเม็ท คำคม ฯ

  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ : พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน เเละสรรพนาม ฯ
  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนเรียงความ ฯ

  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : การจัดส่งเเบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)   
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กเเละ
  เยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ฯ

  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 
 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ เเละภาคเรียนที่ ๒
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไขตามมิติที่ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ ๔)

 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ : การขับเคลื่อนวาระจังหวัด "แคนแก่นคูณ" ลายผ้า
  ประจำจังหวัดขอนแก่น

                                                ::ดูข่าวสารทั้งหมด::
ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่ม ๗
 

การประชุมจัดทำอนุบัญญัติกฎหมายลูกประกอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

การประชุมเบญจภาคีภาคตะออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานกลุ่มที่ ๗ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดขอนแก่น ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษษ กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ

วันที่ ๔ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้เเจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเเรมเดอะรอยัล เจมส์ ฯ
จ.นครปฐม

การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคุณวิทยา
อ.ชุมเเพ จ.ขอนแก่น

การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒๗ - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
อ.กุดป่อง จ.เลย

การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒๓ - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลรัญญาวาส
อ.หนองบัว จ.หนองบัวลำภู

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
อ.กุดป่อง จ.เลย

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูเเละ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการจัด
การเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที ๒
วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงแรมประตูน้ำ
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ...โรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
อ.หนองบัว จ.หนองบัวลำภู

การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ...โรงเรียนจังหวัดเลย
วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
อ.เมืองเลย จ.เลย

 


พระครูสิริธรรมนิเทศน์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๒
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๓
ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม ๗
แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงาน สมศ.
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวอย่างธรรมนูญโรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปริยัติฯ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ปริยัติฯรอบ๒
รายการเอกสารเตรียมประเมิน ๒
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแลนร.
ข้อมูลเตรียมประเมินรอบ ๒
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมินรอบ ๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 โหลดโปรแกรม e-Citizen           update 16 พฤษภาคม 2561     
โหลดโปรแกรม WAC 10
โหลดโปรแกรม EIS 2012
คู่มือโปรแกรม GPA
โปรแกรม GPA 55
โปรแกรม GPA 57

การแก้ไข 6 เทอม เป็น 5 เทอม

 โปรแกรม EIS V.55
รหัส จังหวัด อำเภอ ตำบล
หลักเกณฑ์ของรหัสสถานศึกษาฯ
>>>คู่มือใช้งานโปรแกรม E-Citizen (ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล) >>>
คู่มือกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน GCODE
ข้อมููลเลขประจำตัวประชาชนไม่มี/ซ้ำซ้อน

ตรวจสอบข้อมูล e-Citizen

 แบบขอทำบัตรประจำตัวครู
 แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง (ประจำ)
 ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อนุกรรมการกองทุนฯ กลุ่ม 7
ปส.064 สมัครสมาชิกและการเก็บเงิน
ใบสมคัรสมาชิกกองทุนสวีสดิการฯ ปส.
 
 
ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือการใช้งาน  
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
   
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th