โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

www.debseven.org

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Contact Name