การประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๕๙

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗

www.debseven.org

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บรรยากาศการประชุมผู้บริหารสัญจร กลุ่ม 7 ครั้งที่ ๓