หน้าหลัก   ประวัติเขต ๗   ผู้บริหาร   บุคลากร   ติดต่อเรา

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เขต ๗
วันที่ เลขที่หนังสือ / ชั้นความเร็ว เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขต/ผู้บริหารโรงเรียน ฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔ (ข่าวใหม่)

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปส ๐๒๐๗/๑๖๖ ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข่าวใหม่)

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปส ๐๒๐๗/๑๖๕ ด่วนที่สุด อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด แบบฟอร์มการจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐาน ฯ (E-Citizen) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปส ๐๒๐๗/๑๖๐ / ด่วนที่สุด การจัดทําสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
        ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์โควิด - ๑๙
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๘๕ ประชาสัมพันธุ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูเเละผู้สำเร็จการศึกษา (TEZ)
๘ เมษายน ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๔๑ / ด่วนที่สุด

แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์การแขํงขันทักษะทางวิชาการงานแข่งขันทักษะวิชาการ
       “มหกรรมคุณธรรม นาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
อ่านข่าวสารประชาสัมพันธ์เขต ๗ ทั้งหมด >>
           
ข่าวสารกิจกรรม เขต ๗์์
หัวข้อ >> การประชุมชี้เเจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ >> ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Zoom

หัวข้อ >> การยืนยันตัวตนของ จศป.เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เลย เเละหนองบัวลำภู
วันที่ >> ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet

หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมชี้เเจงเเนวทางการจัดทำ SAR
วันที่ >> ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ศึกษาดูงานระบบการประคุณคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ >> ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
วันที่ >> ๕ -- ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หัวข้อ >>ประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร เขต ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ >> ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา ตำบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวข้อ >> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) / ๒๕๖๓
วันที่ >> ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
หัวข้อ >>ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
เเหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ >> ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร เขต ๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ออนไลน์)
วันที่ >> ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >> ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบซ่อมเเซม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ >> ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
กิจกรรมเขต ๗ ทั้งหมด >>
เว็บไซต์ส่วนงานภายใน เขต ๗
Data Online
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์