หน้าหลัก   ประวัติเขต ๗   ผู้บริหาร   บุคลากร   ติดต่อเรา

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
รักษาการประธานเขตการศึกษา
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
เขต ๗

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เขต ๗
วันที่ เลขที่หนังสือ / ชั้นความเร็ว เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
๘ กันยายน ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด เเบบฟอร์มประกอบการเบิก- จ่าย โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงเเพร่ระบาด โควิด-19 (ข่าวใหม่)

๗ กันยายน ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเเละวิธีการการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงเเพร่ระบาด โควิด-19 (ข่าวใหม่)

๗ กันยายน ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขต/ผู้บริหารโรงเรียน ฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๔ (ข่าวใหม่)

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขต/ผู้บริหารโรงเรียน ฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปส ๐๒๐๗/๑๖๖ ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปส ๐๒๐๗/๑๖๕ ด่วนที่สุด อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านข่าวสารประชาสัมพันธ์เขต ๗ ทั้งหมด >>
           
ภารกิจสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนามาตรฐานเเละการประกันคุณภาพ ฯ
วันที่ >> ๑ กันยายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเเรมบายาสิตา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >> การประชุมชี้เเจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ >> ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Zoom

หัวข้อ >> การยืนยันตัวตนของ จศป.เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เลย เเละหนองบัวลำภู
วันที่ >> ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet

หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมชี้เเจงเเนวทางการจัดทำ SAR
วันที่ >> ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ศึกษาดูงานระบบการประคุณคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ >> ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเขต ๗ ทั้งหมด >>
เว็บไซต์ส่วนงานภายใน เขต ๗
Data Online
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์