หัวข้อ >> โครงการอบรมยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ O-NET เเละ B-NET
  วันที่ >> ๒๓ - ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
  สถานที่ >> ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
  << กลับ >>   <<หน้าถัดไป>>   <<หน้าหลัก>>