หัวข้อ >> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  วันที่ >> ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  สถานที่ >> โรงเรียนเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย