การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคุณวิทยา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคุณวิทยา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗