โครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติ O-NET เเละ B-NET

วันที่ ๒๓ - ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗