การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗