โครงการอบรมหลักสูตรช่างสิบหมู่สู่หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มที่ ๗

วันที่ ๒๒ - ๒๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ (วัดธาตุพระอารามหลวง) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗