การประชุมคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูล จศป. พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา

วันที่ ๒๐ - ๒๒ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมพุทธชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิาณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗