การประชุมเบญจภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒ - ๓ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗