การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗