กาประชุมผู้บริหารโรงเรียนเชิงวิชาการโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗