โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา
เเละงานวันครู ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ - ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงเรียนสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗