โครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ ๒๐ - ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗