โครงการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๙ - ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗