โครงการอบรมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา(B-NET)
เเละ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ศาสนทยาทดี-เก่ง"

วันที่ ๒๓ - ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7