โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างข้อสอบมาตรฐาน" โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗

วันที่ ๒๙ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมเเพ อำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗