การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนจันทวิทยาคม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗