การนิเทศ ติดตามเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๔ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

3    

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗