การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคุณวิทยา อ.ชุมเเพ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗