การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

วันที่ ๒๓ - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิศาลรัญญาวาส อ.หนองบัว จ.หนองบัวลำภู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗