การอบรมการจัดทำ sar เเละจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัยศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

วันที่ ๒๗ - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม อ.กุดป่อง จ.เลย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗