โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระ

บวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

วันที่ พ.. ๒๕๖๒

ณ โรงเเรมประตูน้ำโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗