การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษา

พระปริยัติธรรม พ.ศ. ...โรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ เม.ย. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด อ.หนองบัว จ.หนองบัวลำภู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗