การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษา

พระปริยัติธรรม พ.ศ. ...โรงเรียนจังหวัดเลย

วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมืองเลย จ.เลย

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗