การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษา

พระปริยัติธรรม พ.ศ. ...(เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น)

วันพุธที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนนพคุณวิทยา อ.พล จ.ขอนแก่น

     

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗