ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เขต ๗
วันที่ เลขที่หนังสือ / ชั้นความเร็ว เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๓๓ / ด่วนที่สุด อนุทิน การศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข่าวใหม่)
อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข่าวใหม่)

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๓๒ / ด่วนที่สุด ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข่าวใหม่)
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข่าวใหม่)
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษา ฯ
ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณ ธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน”
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๙๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเเละเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๙๙ การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๗๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเเละขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) (ข่าวใหม่)
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๙ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย ด้วยจิตสำนึก # ๒ (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๖ ประชาสัมพันธ์โครงการคนไทยไร้ E-Waste (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๕ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออก ปพ.๒ (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๔ ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังไวรัส RSV (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๓ การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต เเละการเเสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (ข่าวใหม่)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๒ / ด่วนที่สุด ข้อมูลเว็บไซต์เเละFacebook ของโรงเรียนสังกัดเขต ๗ (ข่าวใหม่)
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๔๒ / ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๓๕ / ด่วนที่สุด การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคลประจำเดือน
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๓๔ สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๑๔ ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (๕ ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๑๙๔ อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แก้ไขตามมติกระทรวงศึกษาธิการ)
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๑๒ ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายละเอียดเเข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๗ (ระดับเขต)
หน้า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ กลับหน้าหลัก