ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่ม ๗
 
 

การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ...โรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
อ.หยนองบัว จ.หนองบัวลำภู

การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ...โรงเรียนจังหวัดเลย
วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
อ.เมืองเลย จ.เลย

การประชุมชี้เเจงร่างอนุบัญญัติประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ...(เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น)
วันพุธที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนพคุณวิทยา
อ.พล จ.ขอนแก่น

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคุณวิทยา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

งานวันครูเเละมุทิตาจิตผู้เกษียณโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๗ - ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ อุทยานเเห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมเเพ จังหวัดขอนแก่น
การเเข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๒ - ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย

การเเข่งขันทักษะวิชาการ "มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหว่างวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา
(O-NET) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา อ.เมือง จ.หนองบัสลำภู

โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา
(B-NET) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดเลย

การเเข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ (กลุ่มเบญจภาคี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 7, 8 , 9 , 10 , 11 ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น เเละ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โครงการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียน
สัญจร ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมนำผลการทดสอบระดับชาติ
B- NET,O-NET สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ เเละกลุ่มที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเเกรนด์บอลล์รูม โรงเเรมประตูน้ำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียน
สัญจร ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การบริหาร
ศูนย์สอบ B-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมเดอะรอยัล เกมส์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๔
ปีงบประมาณ 61 วันอังคารที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง

อ.มัญจา จ.ขอนแก่น

โครงการอบรม "ทบทวนเเละปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา" กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 7 วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม โรงเเรมประตูน้ำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗