๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : การจัดส่งเเบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กเเละเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ฯ
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ เเละภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไขตามมิติที่ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ ๔)

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ : การขับเคลื่อนวาระจังหวัด "แคนแก่นคูณ" ลายผ้า  ประจำจังหวัดขอนแก่น

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ : โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ม.3 และ ม.6 โครงสร้างเก่า

๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ : โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ : การประกวดเเอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ : การประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ : ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ : การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ : อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ เเละภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ : เเจ้งการเกิดโรค อุบัติเหตุ เเละการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน   

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ : ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติเเละผลงานของผู้ถึงเเก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ : เเนวปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกผู้เเทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ : ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานเเว่นฟ้า
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูทางด้านวิทยาศาสตร์เเละเคมี
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ : ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ : คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

๑ ก.พ. ๒๕๖๒ : กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗