หน้าหลัก
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EIS)
จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู - บุคลากร
(8 ม.ค 2563)
นักเรียน
(8 ม.ค 2563)
ห้องเรียน
(8 ม.ค 2563)
เบอร์โทรผู้อำนวยการโรงเรียน
1 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
2 7039010703 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูปริยัติบรรณกิจ       088-7361992
3 7039010704 วัดศรีสระแก้ววิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูปริยัติโชติการ       096-8129908
4 7039020705 วัดศิริบุญธรรมวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูศรีปัญญาวิสิฐ       086-2252720
5 7039030706 ดอนธาตุนรงค์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูศรีปริยัติวรากร       065-1088088
6 7039050702 สุวรรณารามวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น เจ้าอธิการอภิชาติ อภินนฺโท       085-4651176
จังหวัดเลย
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท ผู้บริหาร ครู - บุคลากร
(8 ม.ค 2563)
นักเรียน
(8 ม.ค 2563)
ห้องเรียน
(8 ม.ค 2563)
เบอร์ผู้อำนวยการ
1 7042010701 พระปริยัติธรรม ศรีจันทร์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระภัทรธรรมสุธี       095-6567174
2 7042010705 วัดศรีวิชัยวนาราม มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
3 7042010710 วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
4 7042030708 วัดสันติวนารามวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
5 7042050713 ปริยัติสามัญวัดโพนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
6 7042070709 วัดศรีภูเรือ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
7 7042080712 วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
8 7042090702 โกวิทวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
9 7042090703 วัดวังสพุงพัฒนาราม เเผนกสามัญศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
10 7042090704 ธรรมนิเทศก์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
11 7042090706 วััดศรีสุวรรณวนารามวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
12 7042100707 วัดศรีภูกระดึง มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
13 7042090714 วัดศรีบุญเรืองวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
14 7042100715 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
15 7042140716 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท ผู้บริหาร ครู - บุคลากร
(8 ม.ค 2563)
นักเรียน
(8 ม.ค 2563)
ห้องเรียน
(8 ม.ค 2563)
เบอร์ผู้อำนวยการ
1 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
2 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
3 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
4 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
5 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
6 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
7 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
8 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
9 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
10 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
11 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
12 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
13 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
14 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
15 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
16 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
17 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
18 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
19 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
20 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
21 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
22 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
23 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507
24 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน       093-4949507