วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3
ปฏิทินสอบ GAT/PAT
เชิญประชุมเตรียมสอบโอเน็ต
คำสั่งกรรมการคุมห้องสอบโอเน็ต
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแล นร.
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมิน รอบ2
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดิกชินนารี่ออนไลน์
พจนานุกรมอีสาน
พจนานุกรมออนไลน์
เว็บแปลอังกฤษ - ไทย
 

ข่าวแจ้งเพื่อทราบด่วนที่สุด... ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนในกลุ่ม 7 ทุกโรง ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าระบบ O-NET และ B-NET ก่อนระบบจะปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
 

 
 
    21 ก.ย.59 : ที่ ปส 199 แจ้งอนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/59 : อนุทิน
    07 ก.ย.59 : ที่ ปส 186 ส่งสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    07 ก.ย.59 : ที่ ปส 185 ส่งสำเนาข้อสอบปลายภาค1/59
    07 ก.ย.59 : ที่ ปส 184 การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/59

    25 ก.ค.59 : ที่ ปส 169 ขอเชิญเข้ารับการอบรมยกผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ

    1 เม.ย.59 : ที่ ปส 120 แจ้งอนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/59 : อนุทิน 
    4 มี.ค.59  : ที่ ปส 113 ส่งรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

    5 ก.พ.59  : ปส.066 / ปส.067/ ประกาศสำนักงานกลุ่ม 7 การสอบปลายภาค 
    1 ม.ค.59  : แบบขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
    28 ธ.ค.58 : ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ B-NET, GAT/PAT ปีการศึกษา 58 คลิกที่นี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ O-NET, GAT/PAT คลิกที่นี้

 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 59 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปรัยัติสามัญวัดโพนชัย
ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"สร้างความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน"
ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 59 วันที่ 6 พ.ค. 2559  
ณ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา จ.หนองบัวลำภู

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 59 วันที่ 25 ก.พ.2559  
ณ โรงเรียนสารคุณวิทยา วัดบุญบาลประดิษฐ์

 

กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒

ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม 7
ปค.ปส.๐๐๑ เรื่องสมัคร ชพค.
ประกาศ ชพค.พิเศษ ๕๐
ประกาศ ชพส.พิเศษ ๕๐
แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.
ที่อค.ปส.๐๐๒ เชิญประชุมครู
ที่อค.ปส.๐๐๓ เชิญประชุมครู
รับรองรายงานประชุม อค.ปส๑
ที่ อค.ปส๐๐๕ สรรหาครูดีศรีฯ
แบบกรอกประวัติครูดีศรีปริยัติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงาน สมศ.
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวอย่างธรรมนูญโรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปริยัติฯ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ปริยัติฯรอบ๒
รายการเอกสารเตรียมประเมิน ๒
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแลนร.
ข้อมูลเตรียมประเมินรอบ 2
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมินรอบ2
ไม่มีรายการ
ชื่อโรงเรียน
>
>
>
>
>
>
>
>

 
 
 
     
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th