วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   โปรแกรม e-Citizen                       update 15 มีนาคม 2560        
  หลักเกณฑ์ของรหัสสถานศึกษาฯ
  ข้อสอบ O-NET
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3
ปฏิทินสอบ GAT/PAT
เชิญประชุมเตรียมสอบโอเน็ต
คำสั่งกรรมการคุมห้องสอบโอเน็ต
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแล นร.
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมิน รอบ2
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดิกชินนารี่ออนไลน์
พจนานุกรมอีสาน
พจนานุกรมออนไลน์
เว็บแปลอังกฤษ - ไทย
 

ข่าวด่วนที่สุด....ให้โรงเรียนที่ได้รับรองข้อมูลนักเรียนจากสำนักงานพุทธจังหวัดให้อัฟข้อมูล Ecitizen

 
 

    11 เม.ย. : อนุทิน ปีการศึกษา 2561หนังสือ
    11 เม.ย. : แบบฟอร์ม SAR หนังสือ
    3 เม.ย.61 : แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบพัฒนาศักยภาพ ฯ จ.ร้อยเอ็ด หนังสือ
    26 มี.ค.61 : สรุปผลการแข่งขันทักษะ ม.ต้นปลายี ๒๕๖๐ หนังสือ

     26 มี.ค.61 : สรุปผลการแข่งขันทักษะ ม.ต้นปี ๒๕๖๐ หนังสือ
   9 ม.ค. : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวัครู หนังสือ
    8 ธ.ค. : สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหา ปส.7.60 ม.ต้น-ปลาย หนังสือ
    3 ต.ค. : ที่ ปส. 226 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะฯ 60 หนังสือ
    7 ก.ค. : ที่ ปส 196-197 การสอบวัดผลปลายภาค 1/60/หนังสือ
   
6 ก.ค. : ที่ ปส 164 กรอกข้อมูล B-NET,O-NET ปี 60/หนังสือ
    18 เม.ย. : ที่ ปส 128 โครงสร้างรายวิชา ปส.7 /หนังสือ
    18 เม.ย. : ที่ ปส 122 การส่งรายงานประจำปี 2559 (SAR)/หนังสือ
    18 เม.ย. : ที่ ปส 086 แจ้งอนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2.60/หนังสือ
    1 ก.พ.60 : ที่ ปส 44-46 เชิญ ผอ.พศจ ประชุมผู้บริหารสัญจร/ขอนแก่น/เลย/นบ
  
1 ก.พ.60 : ที่ ปส 042 เชิญประชุมผู้บริหารสัญจร 2/60/หนังสือนำ
    14 พ.ย.59 : ที่ ปส 236 รายงานข้อมูล จ.1ร.1 ปีการศึกษา59/2 /แบบฟอร์ม 
   02 พ.ย.59 : ที่ ปส 220 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันฯ/รายละเอียดกิจกรรม/ใบสมัคร
    21 ก.ย.59 : ที่ ปส 199 แจ้งอนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/59 : อนุทิน
    07 ก.ย.59 : ที่ ปส 186 ส่งสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    07 ก.ย.59 : ที่ ปส 184 การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/59

  
  4 มี.ค.59  : ที่ ปส 113 ส่งรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
   1 ม.ค.59  : แบบขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
    28 ธ.ค.58 : ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ 

        

 
 
 
 
 
 
 
     โหลดโปรแกรม TeamViewer 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ O-NET, GAT/PAT คลิกที่นี้

 

โครงการศึกษาดูงานประจำปี 2560    ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560
   จังหวัดขอนแก่น-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก    เขื่อนภูมิพล

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 1
ปีงบประมาณ 60 วันพุธที่ 2 พ.ย. 2559
ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

โครงการ "คลังปัญญาปริยัติสามัญ กลุ่มที่ 7"
วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ปี 2559 วันที่ 7 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 59 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปรัยัติสามัญวัดโพนชัย
ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"สร้างความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน"
ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 59 วันที่ 6 พ.ค. 2559  
ณ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา จ.หนองบัวลำภู

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 59 วันที่ 25 ก.พ.2559  
ณ โรงเรียนสารคุณวิทยา วัดบุญบาลประดิษฐ์

 

กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒

ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม 7
ปค.ปส.๐๐๑ เรื่องสมัคร ชพค.
ประกาศ ชพค.พิเศษ ๕๐
ประกาศ ชพส.พิเศษ ๕๐
แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.
ที่อค.ปส.๐๐๒ เชิญประชุมครู
ที่อค.ปส.๐๐๓ เชิญประชุมครู
รับรองรายงานประชุม อค.ปส๑
ที่ อค.ปส๐๐๕ สรรหาครูดีศรีฯ
แบบกรอกประวัติครูดีศรีปริยัติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงาน สมศ.
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวอย่างธรรมนูญโรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปริยัติฯ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ปริยัติฯรอบ๒
รายการเอกสารเตรียมประเมิน ๒
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแลนร.
ข้อมูลเตรียมประเมินรอบ 2
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมินรอบ2
โรงเรียนส่ง GPA 6 ภาค/59
ชื่อโรงเรียน
 สารคุณวิทยา
 ประภัสสรวิทยา
 วัดท่าพระหงษ์
 จันทวิทยาคม 
 วัดท่าน้ำพอง
 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา
 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา
 วัดโพธ์กลาง
 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์
 วัดหนองแวงวิทยา
 วัดแจ้งสว่างนอก
 วัดสว่างรังษีวิทยา
 วัดจันทรประสิทธิ์
 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์
 ศรีจันทร์วิทยา
 วัดวังสะพุงพัฒนาราม
 ธรรมนิเทศก์วิทยา
 วัดศรีวิชัยวนาราม
 วัดสันติวนารามวิทยา
 ปริยัติสามัญวัดโพนชัย
 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา
 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์
 พิศาลรัญญาวาส
 วัดศรีสระแก้ววิทยา
หมดเขตวันที่ 17 มี.ค.2560
โรงเรียนส่ง e-Citizen/EIS
ชื่อโรงเรียน
 พิศาลรัญญาวาส  
 สุวรรณารามวิทยา  
 วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด  
 ศรีสระแก้ววิทยา  
 ศิริบุญธรรม  
 ดอนธาตุนรงค์วิทย์  
 ศรีจันทร์วิทยา  
 โกวิทวิทยา  
 วัดวังสะพุงพัฒนาราม  
 ธรรมนิเทศก์วิทยา  
 วัดศรีวิชัยวนาราม  
 ศรีสุวรรณวนาราม  
 วัดศรีภูกระดึง  
 วัดสันติวนาราม  
 วัดศรีภูเรือ  
 วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา  
 วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา  
 ปริยัติสามัญวัดโพนชัย  
 วัดศรีบุญเรืองวิทยา  
 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา  
 วัดขามชุมวิทยาสรรค์  
 สารคุณวิทยา  
 ญาณสังวร  
 ประภัสสรวิทยา  
 วัดท่าพระหงษ์ฯ  
 ปุญยสารโสภิต  
 จันทวิทยาคม  
 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์  
 ท่าน้ำพอง  
 ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง  
 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา  
 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา  
 วัดโพธิ์กลาง  
 บูรพารามวิทยาสรรค์  
 หนองแวงวิทยา  
 แจ้งสว่างนอก  
 สว่างรังษีวิทยา  
 จันทรประสิทธิ์  
 ประชาพัฒนาราม  
 ตราชูพิทยาคม  
 วัดตาลเรียงวิทยา  
 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์  
 วัดสระแก้วพิทยาคม  
 ประสิทธิ์ธรรมสาร  
 นพคุณวิทยา  
 วัดธาตุกุดกว้าง  
 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์  

 
 
 
 
 
     
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th